POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego natszy.pl („Użytkownicy” „Serwis”) oraz innych osób wskazanych w niniejszej Polityce przez Natalię Szymonowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Natalia Szymonowska 6881282733 adres: ul. Moniuszki nr 7, 38-600, Lesko („Administrator”).

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. [Administrator danych osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest Natalia Szymonowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Natalia Szymonowska NIP: 6881282733 adres: ul. Moniuszki nr 7, 38-600 Lesko będąca usługodawcą Serwisu. Z Administratorem można skontaktować, się za pośrednictwem adresu e-mail natalia.szymo@gmail.com lub pod adresem: ul. Moniuszki nr 7, 38-600, Lesko z dopiskiem „RODO”
 2. [Cele przetwarzania danych] Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) zmierzającym do realizacji umowy zawartej z Administratorem,
  b) niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości;
  c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności zapewnienia z Tobą kontaktu przed zawarciem umowy oraz w okresie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu;
  d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  e) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w szczególności na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk, a także dla celów marketingowych.
  f) archiwizacji.
  g) wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem natszy.pl
  h) analitycznym i statystycznym służącym poprawie stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
  i) udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem natszy.pl oraz zapewnienia z Tobą kontaktu wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
 3. [Podstawy przetwarzania danych] Podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych to:
  a) tj., wykonanie umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy; (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”)
  b) realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj.,)
  c) uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  d) Zgoda, o ile zostanie wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. [Przekazywanie danych osobowych] Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, prawne, kurierskie, agencje.
 5. [Dobrowolność] Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak niezbędne by Administrator mógł zrealizować daną czynność (w szczególności skontaktować się z Tobą, przedstawić swoją ofertę).
 6. [Okres przetwarzania danych osobowych] Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  a) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, wówczas dane osobowe będą przechowywane do czasu jej wycofania. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie.
  b) Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  c) Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  d) Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w tych celach, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  e) Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 7. [Dobrowolność podania danych osobowych] Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak, brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy, a w konsekwencji niemożliwość świadczenia usług przez Administratora na Twoją rzecz lub realizacji.
 8. [Twoje uprawnienia] Masz prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) sprostowania swoich danych osobowych,
  c) usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e) przenoszenia danych,
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. PROCEDURA REALIZACJI PRAW

 1. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) może zwrócić się do Administratora z wnioskiem o realizację praw szczegółowo wymienionych w rozdziale I pkt 8 Polityki.
 2. Wnioski będą realizowane przez Administratora z uwzględnieniem przepisów RODO.
 3. Wniosek należy złożyć pisząc na adres natalia.szymo@gmail.com
 4. W przypadku braku przetwarzania przez Administratora danych osobowych Wnioskującego (z wyłączeniem przetwarzania danych osobowych na potrzeby samego wniosku) Wnioskujący zostanie o tym poinformowany, a dane Wnioskującego pozyskane w wyniku złożenia wniosku zostaną niezwłocznie usunięte.
 5. Administrator każdorazowo, może zweryfikować tożsamość Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność, może oznaczać brak realizowania przez Administratora złożonego wniosku, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 6. Administrator przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej 30 dni licząc od dnia jego otrzymania. W sprawach skomplikowanych lub wymagających dużego nakładu sił termin ten może zostać wydłużony o 2 miesiące, o czym Wnioskujący zostanie poinformowany.

III. PLIKI COOKIES I LOGI SYTEMOWE

 1. W chwili połączenia się z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) Użytkownika i rodzaju jego urządzenia końcowego, z którego łączy się z Serwisem. W efekcie czego, Administrator będzie przetwarzał, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 2. Podczas pierwszej wizyty w Serwie natszy.pl wyświetlona została informacja w zakresie cookies (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji). Zaakceptowanie lub przejście Serwisu w inny sposób (klikając „x” w prawym górnym rogu), oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z niniejszą Polityką
 3. Administrator może wykorzystywać pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 4. W każdym momencie można dokonać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia można zmienić by zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (danej przeglądarki internetowej).